[ລາຍລະອຽດ:] 1000mg

[ການຫຸ້ມຫໍ່:] ກ່ອງ

[ບ່ອນເກັບມ້ຽນ…

[ລາຍລະອຽດ:] 500mg

[ການຫຸ້ມຫໍ່:] ກ່ອງຂວດ

...

[ລາຍລະອຽດ:] 500mg

[ການຫຸ້ມຫໍ່:] ກ່ອງຂວດ

...

[ລາຍລະອຽດ:] 300mg ~ 1000mg

[ການຫຸ້ມຫໍ່:] ກ່ອງ

[…

[ລາຍລະອຽດ:] 500-1000mg

[ລາຍລະອຽດການຫຸ້ມຫໍ່] ການຫຸ້ມຫໍ່ຫຼາຍ…

[ລາຍລະອຽດ:] 500mg

[ການຫຸ້ມຫໍ່:] 6000pcs ຕໍ່ຖົງ, 15000pcs ...